Over ons

Natuurpunt Oosterzele (NPO) is de lokale afdeling van Natuurpunt voor Oosterzele (Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Oosterzele en Scheldewindeke). Samen met meer dan 450 gezinnen maken wij werk van meer natuur voor iedereen. Natuurpunt vzw zette 50 jaar geleden de eerste stappen om in Vlaanderen natuurgebieden te kopen en ze zo voor de toekomst te behouden. Natuurpunt heeft als private vereniging, naast de overheid, een belangrijke plaats en verantwoordelijkheid voor het behoud van de natuur in Vlaanderen en de rest van de wereld. De vereniging is een brede beweging waarin duizenden geëngageerde vrijwilligers, in afdelingen en werkgroepen, en in wisselwerking met het professioneel kader elk hun verantwoordelijkheid opnemen voor de natuur. Met haar afdelingen en werkgroepen is Natuurpunt in heel Vlaanderen aanwezig om het behoud, beleid, educatie en studie van natuur een gezicht te geven. Lokaal zet Natuurpunt Oosterzele zijn beste beentje voor om de kwetsbare en schaarse natuur in onze gemeente te beschermen en waar mogelijk te ontwikkelen en een zo'n groot mogelijk publiek te laten kennis maken met deze natuur.

Zo organiseren we allerlei activiteiten, wandelingen en uitstappen om het draagvlak voor natuur en milieu te vergroten. De voorbije jaren werkten we geregeld samen met de lokale scholen voor het geven van workshops rond bv. roofvogels, nestkastjes bouwen, amfibieën, … Geregeld zijn er ook meer gespecialiseerde wandelingen en thema-uitstappen (bv. over paddestoelen, watervogels, vleermuizen, …) onder leiding van een natuurgids. Hiervoor werken we ook steeds graag samen met “gelijkgezinde” verenigingen zoals VELT, EVA, Oxfam wereldwinkel of Werkgroep Trage Wegen.

Daarnaast zetten we ook erg actief rond soortenbescherming (acties die specifiek bepaalde soorten trachten te helpen): zo plaatsten we o.a. nestkasten voor torenvalk, kerkuil en steenuil; hebben we een aantal kerken, bunkers en een ijskelder (helpen) inrichten voor vleermuizen en verzorgen we jaarlijks op een 2-tal locaties een paddenoverzetactie. Recent zijn we ook gestart de broedkolonie oeverzwaluw in de zandsteengroeve in Balegem op te volgen.

Een van de ons belangrijkste taken blijft het verwerven en beheren van natuurgebieden. Op de grens met Merelbeke en Melle, aansluitend aan het Aelmoeseneiebos, werken we aan de uitbouw van het natuurgebied de Gondebeekvallei. Dit is een complex van natte graslanden, ruigtes, knotboomrijen en bosjes langs de Gondebeek. Momenteel is reeds 8 ha in beheer door Natuurpunt Oosterzele. In het centrum van onze gemeente zorgen we voor 12 ha prachtige natuur in Ettingebos. Dit is een "oud" bos met typische voorjaarsbloemen zoals bosanemoon, speenkruid en slanke sleutelbloem. In Balegem beheren we het Heidebos langs de N42 (dat eigendom is van de gemeente) en een stukje beekbegeleidend bos langs de Molenbeek, de Vosbroeken. De beleving en het beheer van deze natuur staan open voor iedereen. Helpende handen op één van onze werkdagen zijn altijd meer dan welkom.

Ondermeer door middel van onze vertegenwoordiging in de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (MINA-raad) trachten we het lokale beleid op te volgen en, alhoewel niet altijd evident, bij te sturen. Op regelmatige tijdstippen, zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen, maken we eveneens een memorandum op met een algemene visie op het lokale milieu- en natuurbeleid.

Het ledenaantal van Natuurpunt Oosterzele is de laatste jaren in stijgende lijn. Momenteel zijn iets meer dan 475 gezinnen lid (ongeveer 8,5% van de Oosterzeelse bevolking*). Maar het kan beter: word dus ook lid en geniet van de vele voordelen.

* Berekend met de meest recente gegevens voor Oosterzele van Statistiek Vlaanderen.

Bestuur
Bart Vleminckx
Voorzitter
Kris Van Heghe
Secretaris
Barbara Ooghe
Penningmeester
Anna Denys
Jean-Luc Eggermont
Dirk Fiers
Hannes Goffin
Sien Lievens
Annelies Sevenant